Algemene vragen.

Wat is een VVO

Een VVO is een Vervangende Verwerking Overeenkomst.

Via deze website kunt u rechtstreeks met een andere landbouwer een VVO afsluiten.

Wij bieden een online marktplaats waar u zowel u aanbod als vraag kunt regelen.

Wij regelen de administratieve afhandeling bij de R.V.O. De financiele afhandeling wordt wordt door ons compleet verzorgd.

Als u zich heeft aangemeld als overnemer vragen wij u hiervoor een machtiging van de R.V.O. om de VVO te registeren.

Zodat wij de complete VVO overeenkomst voor u kunnen regelen inclusief registratie en betaling.

Wat zijn de kosten.
Uw kunt u aanbod of vraag gratis op onze website plaatsen. Als wij voor u een match kunnen verzorgen brengen wij € 50,- excl btw aan administratiekosten in rekening.
Informatie mestverwerking.

Mestverwerkingsplicht voor de landbouwer

Vragen over Mestverwerkingsplicht landbouwer?

De verplichting om mest te laten verwerken geldt alleen als er op uw bedrijf meer mest wordt geproduceerd dan u op uw grond mag uitrijden. Veehouders moeten een deel van de mest die op het bedrijf is geproduceerd laten verwerken. Op deze manier wil het ministerie van Economische Zaken de druk op de gebruiksnormen voor mest verminderen en werken aan een duurzaam evenwicht tussen mestproductie en mestafzet. Veehouders regelen dit door mestverwerkingsovereenkomsten af te sluiten met mestverwerkers.

Bedrijfsoverschot berekenen

Het bedrijfsoverschot berekent u als volgt. De hoeveelheid mest (in fosfaat) die de dieren op uw bedrijf naar verwachting zullen produceren in een kalenderjaar, vermindert u met de fosfaatgebruiksruimte voor landbouwgrond en de hoeveelheid fosfaat die u op uw natuurterrein mag uitrijden. U berekent de productie van mest op dezelfde manier als bij het stelsel van gebruiksnormen. Een deel van dit overschot moet u laten verwerken. U sluit hiervoor overeenkomsten met mestverwerkers af. Kijk voor het volledige stappenplan in de nieuwsbrief Mestverwerkingsplicht onder aan deze pagina.

Hoeveel mest verwerken Verwacht u een bedrijfsoverschot, dan moet u een deel (%) van de mest laten verwerken. Het percentage dat u moet laten verwerken, hangt af van de regio waarin uw bedrijf ligt en verschilt per jaar.

De percentages worden jaarlijks vastgesteld.

Verwerkingspercentages mest voor 2018

Regio Zuid 59%

Regio Oost 52%

Overig 10%

De regio’s zijn hetzelfde als de concentratiegebieden die gelden voor de dierproductierechten. In het ‘Overzicht gemeenten per concentratiegebied’ onder aan deze pagina staan de grenzen van deze gebieden.

Heeft u een bedrijf met productielocaties in verschillende regio’s? Dan geldt voor uw hele bedrijf het hoogste verwerkingspercentage dat voor ten minste een van de locaties geldt. Aan het einde van het jaar moet de hoeveelheid mest die u heeft laten verwerken overeenkomen met het geldende percentage van uw bedrijfsoverschot.

Meldpunt mestbewerkers en -verwerkers

Om de mestverwerkingscapaciteit te vergroten zijn nieuwe installaties nodig. Op aandringen van de Tweede Kamer is er een meldpunt opgezet dat knelpunten in de vergunningsverlening inzichtelijk maakt. Het Rijk, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen en de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) en LTO Nederland bespreken deze opmerkingen in de werkgroep Versnelling mestverwerking. Gemeenten en provincies gaan met de oplossingen aan de slag.

Hoe werkt het

Wie is wat.

Overnemer: een veehouder of landbouwer die de mestverwerkingsplicht overneemt van een andere veehouder.

Overdrager: een veehouder die zijn mestverwerkingsplicht overdraagt aan een andere veehouder.

Hoe het werkt.

De overnemer of overdrager kan reageren op een advertentie waarna wij de andere partij op de hoogte brengen en indien akkoord de overnemer om een machtiging vragen.

Wij sturen de overdrager een factuur met een link van Ideal om deze te betalen.

Hierin zij de kosten voor het aantal kg fosfaat en de administratie kosten inbegrepen.

Zodra de betaling is ontvangen melden wij de VVO aan bij de R.V.O.

De overnemer en overdrager ontvangen van de R.V.O. een email met de bevestiging van de VVO en het verzoek om deze met een TAN-code te bevestigen.

Zodra zowel de overnemer en de overdrager de overeenkomst bevestigt hebben gaan wij over tot uitbetaling van het aantal kg fosfaat verminderd met de administratie kosten.

De overnemer ontvangt hiervoor van ons een creditfactuur.