Privacy Policy

 

Privacyverklaring Marcel van Hoof

 

Dit is de privacy verklaring van Marcel van Hoof, gevestigd aan de Kerkstraat 11 5521 Jk Eersel.

Deze privacy verklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze klanten, potentiële klanten en andere personen die onze website bezoeken of contact met ons hebben

Marcel van Hoof hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van uw in deze privacyverklaring genoemde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via telefoon: 0683335642 of e-mail: info@mestverwerkingen.nl. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, of als u uw klacht liever niet bij ons indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Marcel van Hoof is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de AVG en andere wet- en regelgeving naleven.

Persoonsgegevens die wij verwerken, grondslag en doeleinden

Klanten verkoop/verhuur productierechten

Indien u ons inschakelt voor de verkoop of verhuur van productierechten, verzoeken wij u om ons de volgende persoonsgegevens te verstrekken:

 • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
 • de omschrijving en de kenmerken van productierechten zoals hoeveelheid, waarde, de vraagprijs, enzovoort.

Wij verwerken deze gegevens, en andere gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt, om u bij te staan bij het verkopen of verhuren van de productierechten.

De grondslag voor deze verwerking is het uitvoeren van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan.

Klanten koop/huur productierechten

Indien u ons inschakelt voor de aankoop of huur van productierechten, verzoeken wij u om ons de volgende persoonsgegevens te verstrekken:

 • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres; • de omschrijving en de kenmerken van productierechten zoals hoeveelheid, waarde, de biedprijs, enzovoort.

 

Wij verwerken deze gegevens, en andere gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt, om u bij te staan bijhet kopen of huren van de productierechten.                         De grondslag voor deze verwerking is het uitvoeren van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan.

Betalingsgegevens

Indien u een opdracht aan ons verstrekt, verwerken wij ook gegevens die nodig zijn voor het sturen van een rekening voor de diensten die Marcel van Hoof verricht en het ontvangen van betalingen (zoals uw bankrekeningnummer).

De grondslag voor deze verwerking is het uitvoeren van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan.

 

Potentiële klanten

Wij verwerken ook persoonsgegevens van potentiële klanten. Van bezoekers van onze website die het daarop aangeboden contactformulier invullen leggen we de volgende gegevens vast:

 • naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • uw vraag en/of wensen, waaronder voor welk object u interesse heeft, de maximale koop- of huurprijs die u wilt betalen.

Van potentiële klanten die ons op andere wijze benaderen – zoals per e-mail, telefoon of door het afgeven van een visitekaartje, verwerken wij de gegevens die zij bij ons achterlaten. Het gaat dan om de contactgegevens die u aan ons verstrekt en de reden waarom u contact met ons zoekt (bijvoorbeeld omdat u een vraag heeft).

De contactgegevens die u aan ons verstrekt gebruiken wij om contact met u op te nemen indien nodig, bijvoorbeeld om u de resultaten van een zoekopdracht te versturen of om een vraag te beantwoorden.

Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang, namelijk het belang van het kunnen uitoefenen van onze werkzaamheden en het verkrijgen van nieuwe opdrachten.

Wij kunnen uw e-mailadres verder gebruiken om u af en toe informatie te sturen waarvan wij denken dat deze relevant voor u kan zijn. Indien u eerder een opdracht aan ons heeft verstrekt is er sprake van een zogenaamde “bestaande klantrelatie” en sturen wij u deze informatie op grond van ons gerechtvaardigd belang. Indien u nog niet eerder gebruik heeft gemaakt van onze diensten maar op andere wijze met ons in contact bent gekomen (zoals door het invullen van het contactformulier op onze website of het sturen van een e-mail met een vraag), zullen wij u om toestemming vragen om informatie aan u te versturen, en dit alleen doen als u daarvoor uw toestemming heeft verleend.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig om een correcte dienstverlening uit te voeren.

Administratie

Wij bewaren onze administratie, waaronder facturen en andere administratieve bescheiden waarop uw persoonsgegevens vermeld zijn, gedurende een periode van zeven jaar na afloop van het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.

Overeenkomsten

Wij bewaren de overeenkomsten gedurende een periode van 10 jaar om te kunnen voldoen aan de wettelijke bewaarplicht.

Overige contactgegevens

Wij bewaren overige contactgegevens voor de termijn waarin wij dit relevant achten in het kader van onze dienstverlening, tenzij u eerder een verzoek bij ons indient om deze te verwijderen. Naar aanleiding van dat verzoek zullen wij binnen vier weken reageren.

Met wie delen wij uw gegevens?

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van externe partijen voor:

 • onze softwareoplossingen
 • het verzorgen van de (financiële) administratie.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Wij verstrekken uw gegevens verder niet aan derden, tenzij wij op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht worden bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uwpersoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Bovendien verplichten wij onze ICT-provider eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen.

Wat zijn uw rechten?

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan.
 • Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of (in bepaalde gevallen) het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • In bepaalde gevallen: het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’).
 • Het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen.

Voor meer informatie over deze rechten en wanneer u die kunt uitoefenen: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via het aan het begin van de privacyverklaring genoemde e-mailadres of telefoonnummer.

 

Wijzigingen

Er kan soms iets veranderen in de persoonsgegevens die wij verwerken of de toepasselijke regelgeving. In dat geval kunnen wij deze privacyverklaring aanpassen. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij een melding op de website plaatsen en u per e-mail van de wijziging op de hoogte brengen.